CBSDetektyw
Flowers

Polityka Prywatności

 1. Administratorem otrzymanych Pani/Pana danych osobowych jest CBSDetektyw
  J. Misztak & M. Czarnocki Spółka Cywi siedzibą w Warszawie, ul. W. Broniewskiego 33 lok. 30, 01-716 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 701-08-96-680, REGON: 382020481, (zwana dalej „Spółką lub „Administratorem”).
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 3. Ze względu na charakter i zakres prowadzonej działalności Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:
 4. przesyłając korespondencję na adres: CBSDetektyw Warszawa, ul. W. Tatarkiewicza 5/35, 03-988 Warszawa lub przesyłając korespondencję na adres e-mail biuro@cbsdetektyw.pl
 5. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.cbsdetektyw.pl
 6. telefonicznie pod numerem: +48 604 360 112
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 8. art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą oraz wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą,  w tym obsługi wszelkich zgłoszeń i zapytań przed zawarciem umowy, jak i w trakcie jej obowiązywania oraz obsługi reklamacji;
 9. art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w tym wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 10. art. 6 ust 1 lit. f) RODO w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym:
 11. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 12. obsługi reklamacji, zgłoszeń oraz zapytań;
 13. zawieranie umów ubezpieczenia, np. NNW;
 14. prowadzenia analiz pod kątem jakości, lepszego doboru oraz optymalizacji usług i procesów;
 15. przechowywania danych osobowych dla celów archiwizacyjnych;
 16. zapewnienia rozliczalności.
 17. art. 6 ust 1 lit. a) RODO, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, w celu oferowania produktów i usług w ramach działań marketingowych, w tym w ramach marketingu bezpośredniego realizowanego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail, SMS, MMS lub telefonu oraz tradycyjnej poczty.
 1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania otrzymanych danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 4 a) i 4b) i  4c) powyżej bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę której dane dotyczą.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) i f) RODO będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy (realizacji usługi), a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 5. obsługi reklamacji;
 6. zapewnienia archiwizacji;
 7. zapewnienia rozliczalności;
 8. prowadzenia analiz pod kątem jakości, lepszego doboru oraz optymalizacji usług i procesów;
 9. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 10. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, a odwołanie zgody jest możliwe w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji:
 11. na adres: CBSDetektyw J. Misztak & M. Czarnocki S. C., ul. W. Tatarkiewicza 5/35, 03-988 Warszawa;
 12. na adres e-mail: biuro@cbsdetektyw.pl;
 13. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.cbsdetektyw.pl.
 14. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym ze Spółką w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania przez Spółkę zamówionej usługi, realizacji umowy, w tym w szczególności zarządcom lub właścicielom obiektów, które Spółka wykorzystuje w trakcie realizacji usług, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę urządzeń i systemów informatycznych Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi księgowe, prawne, administracyjne, konsultingowe, kurierskie oraz ubezpieczeniowe (zwanymi dalej łącznie „Podwykonawcami” lub oddzielnie „Podwykonawcą”). Ponadto, Administrator jest zobowiązany do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 15. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w tym w sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do kraju z poza EOG na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych osobowych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej. Jeżeli będzie konieczne przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG, w każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
 16. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celach i na podstawie wskazanych w punkcie 4 powyżej. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach i na podstawie wskazanych w punkcie 4 powyżej chyba, że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 17. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych osobowych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 18. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 19. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania zgłoszenia udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Spółkę oraz niezbędne do wykonania przez Spółkę usługi, której Pani/Pan jest odbiorcą.  
 20. W zakresie nieuregulowanym „Polityką Prywatności CBSDetektyw” obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Polityka Cookies